Kshs30,000KES
Щорічно
Enterprise
Disk quota (GB)
60
Monthly bandwidth (GB)
600
Kshs15,000KES
Щорічно
Corporate
Disk quota (GB)
30
Monthly bandwidth (GB)
300
Kshs5,000KES
Щорічно
SME
Disk quota (GB)
10
Monthly bandwidth (GB)
100
Kshs1,000KES
Щорічно
SMME
Disk quota (GB)
5
Monthly bandwidth (GB)
5